Peter Gyllenhammar AB - Stabilt Värdeskapande

Välkommen till
Peter Gyllenhammar AB

Peter Gyllenhammar ABs firma var fram till februari 2015 Bronsstädet AB

Peter Gyllenhammar AB (PGAB) är ett privatägt investmentbolag med långsiktiga investeringar inom industri, fastighet och övriga finansiella placeringar.

PGAB är ett proaktivt ägarbolag med stort engagemang i sina investeringar.

Genom ett väl utvecklat nätverk och betydande erfarenhet av genomförande av finansiella transaktioner kan PGAB skapa mervärde i sina investeringar.

En stark balansräkning och en flexibelt och konstruktivt arbetande organisation gör att PGAB kan agera snabbt och effektivt.

Investeringar

Peter Gyllenhammar AB har tre huvudsakliga områden.

Industriella dotterbolag

Duroc AB (ägarandel 80%) är ett börsnoterat, förvärvsinriktat, bolag med huvudfokus att skapa långsiktigt värde för aktieägarna.
För utförlig information hänvisas till:

www.duroc.se

Johnson & Starley Ltd är en UK-baserad företagsgrupp som utvecklar, producerar och distribuerar produkter inom värme och ventilation, för kommersiellt såväl som för privatboenden.

Företagsgruppen arbetar under egna varumärken som J&S, Dravo respektive Combat.

www.johnsonandstarley.co.uk

Svenska Trävarugruppen AB (STVG) 

Svenska Trävarugruppen bildades i augusti 2019 i syfte att samla befintliga bolag inom trävaruindustrin i en gemensam grupp och låta dessa bolag lägga grunden till en one-stop-shop för träbaserade produkter till bygg-, möbel-, och annan industri.

Företagsgruppen består av Wiwood AB, Fredricson Trä AB samt Direktlaminat AB med en omsättning om cirka 600 MSEK.

www.stvg.se

 

Fastighetsutveckling och förvaltning 

PGAB äger 80% av Galjaden Holding AB, bolagets VD sedan grundadet, Martin Hansson, äger resterande 20% via bolag.

Galjaden avyttrade i januari 2021 större delen av sitt fastighetsbestånd till Nyfosa. Galjaden letar nu aktivt efter nya intressanta investeringar.

www.galjaden.se

 

Finansiella investeringar

PGAB investerar i aktier och konvertibler noterade såväl som onoterade bolag. I regel med ett långsiktigt perspektiv och en proaktiv investerarroll.

Oftast strävar PGAB efter att inta en position som den största ägaren i respektive bolag och utövar i allmänhet en proaktiv investerarroll.

PGAB:s investeringar är företrädesvis inom industriell verksamhet, oftast långsiktiga och med deltagande i arbetet med strategisk utveckling av respektive bolag.

Exempel på bolag i vilka PGAB har investeringar:

Utöver dessa bolagsinvesteringar så har PGAB en mindre låneportfölj i form av diverse bryggfinansieringar till mindre bolag.

Är du intresserad av ett brygglån hos oss vänligen skicka en förfrågan till oss på info@pg-ab.se

Om Peter Gyllenhammar AB

Peter Gyllenhammar AB (PGAB) ägs till 100% av Peter Gyllenhammar, som också är bolagets ordförande.

Bolaget grundades 2001 och har med goda resultat byggt upp sin fastighetsförvaltning och sin investeringsverksamhet i såväl Sverige som Storbritannien.

PGAB:s huvudkontor, med 3 anställda, är baserat i Stockholm.

Tack vare en god lönsamhet har PGAB kunnat expandera kraftigt med bibehållande av en stark finansiell ställning.

PGAB:s övergripande mål är att med en konservativ riskprofil generera god värdetillväxt och starka kassaflöden till gagn för bolagets intressenter.

PGAB har ett synligt eget kapital överstigande 1 200 MSEK. Gruppen redovisar ej värde-förändringar över resultat/eget kapital således finns därtill väsentliga dolda reserver i tillgångsportföljen.

För finansiell information 2019/2020 klicka här.
För finansiell information 2020/2021 klicka här.

Senaste årsredovisningen avser PGABs moderbolag Gyllenhammar Holding AB då ingen koncernredovisning upprättades för PGAB.

Kontakt

Ikon som representerar ett brev

PETER GYLLENHAMMAR AB
Linnégatan 18
Stockholm 114 47
Tel: +46(0)8 120 510 00

Org. nummer: 556612-1124

Ikon som representerar ett snabel-a

 

E-post: info@pg-ab.se