Peter Gyllenhammar AB - Stabilt Värdeskapande

Välkommen till
Peter Gyllenhammar AB

Peter Gyllenhammar ABs firma var fram till februari 2015 Bronsstädet AB

Peter Gyllenhammar AB (PGAB) är ett privatägt investmentbolag med långsiktiga investeringar inom industri, fastighet och finansiella instrument.

PGAB är ett proaktivt ägarbolag med stort engagemang i sina investeringar.

Genom ett väl utvecklat nätverk och betydande erfarenhet av genomförande av finansiella transaktioner kan PGAB skapa mervärde i sina investeringar.

En stark balansräkning och en flexibelt och konstruktivt arbetande organisation gör att PGAB kan agera snabbt och effektivt.

Investeringar

Peter Gyllenhammar AB har tre huvudsakliga områden.

Fastigheter

Genom dotterbolaget Galjaden Fastigheter AB (80% ägt) ägs och förvaltas ca 160 000 kvm i kommersiella fastigheter. Mestadels i Sverige men också till en mindre del i Estland.

www.galjaden.se

Industriella helägda dotterbolag

Genom Bronsstädet Industriförvaltning AB helägs idag två industriella bolag.

Johnsson & Starley Ltd (J&S) är inom sin niche (luftburen värme) marknadsledande med intressanta utvecklingsmöjligheter. J&S omsätter ca 140 MSEK med en historiskt god vinst-marginal. Bolaget har ett eget kapital om drygt 50 MSEK.

www.johnsonandstarley.co.uk

Direktlaminat AB (DLAB) vidareförädlar och distribuerar importerade laminatprodukter. Bolaget omsätter ca 80 MSEK och är beläget i Hjortsberga, Småland. DLAB är skuldfritt och uppvisar en historisk god lönsamhet.

www.direktlaminat.se

Marknadsnoterande investeringar

PGAB investerar främst i marknadsnoterade ”small-cap”-bolag, huvudsakligen i Sverige och England. Oftast strävar PGAB efter att inta en position som den största ägaren i respektive bolag och utövar i allmänhet en proaktiv investerarroll.

PGAB:s investeringar är företrädesvis inom industriell verksamhet, oftast långsiktiga och med deltagande i arbetet med strategisk utveckling av respektive bolag.

Exempel på bolag i vilka PGAB har investeringar:

Utöver dessa bolagsinvesteringar så har PGAB en mindre låneportfölj.

Om Peter Gyllenhammar AB

Peter Gyllenhammar AB (PGAB) ägs till 100% av Gyllenhammar Holding AB som i sin tur ägs av Peter Gyllenhammar, som också är bolagets ordförande.

Bolaget grundades 2001 och har med goda resultat byggt upp sin fastighetsförvaltning och sin investeringsverksamhet i såväl Sverige som Storbritannien.

PGAB:s huvudkontor är baserat i Stockholm.

Tack vare en god lönsamhet har PGAB kunnat expandera kraftigt med bibehållande av en stark finansiell ställning.

PGAB:s övergripande mål är att med en konservativ riskprofil generera god värdetillväxt och starka kassaflöden till gagn för bolagets intressenter.

PGAB har ett synligt eget kapital överstigande 900MSEK. Gruppen redovisar ej värde-förändringar över resultat/eget kapital således finns därtill väsentliga dolda reserver i tillgångsportföljen.

För finansiell information klicka här.

Kontakt

Ikon som representerar ett brev

PETER GYLLENHAMMAR AB
Linnégatan 18
Stockholm 114 47
Tel: +46(0)8 120 510 00

Org. nummer: 556612-1124

Ikon som representerar ett snabel-a

 

E-post: info@pg-ab.se